ລັດຖະບານເຢຍລະມັນສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນວຽກງານປ່າໄມ້ການປ້ອງກັນດິນຟ້າອາກາດມູນຄ່າ 22 ລ້ານກວ່າເອີໂຣ

Continue reading ລັດຖະບານເຢຍລະມັນສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນວຽກງານປ່າໄມ້ການປ້ອງກັນດິນຟ້າອາກາດມູນຄ່າ 22 ລ້ານກວ່າເອີໂຣ