ເຈົ້າຂອງບໍລິສັດຮັບເໝົາແກ່ດີນແກ່ຊາຍຂໍຄວາມເປັນທຳກັບສັງຄົມ

ວັນທີ 10/5/2020 ຈາກເພຈ “Grandeur Law House-ທີມງານກົດໝາຍເພື່ອປະຊາຊົນ” ໄດ້ໂພສລາຍງານວ່າ: “ຂໍຄວາມເປັນທຳຈາກສັງຄົມຕໍ່ກັບບັນຫາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານ”
– ທ່ານເຄີຍມີບັນຫາກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານບໍ່?
– ທ່ານເຄີຍພົບເຫັນຫ້ອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານທ່ວງດຶ່ງເວລາ ຫລື ບໍ່ປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານທີ່ໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດຂອງທ່ານບໍ່?
ສະແດງຄຳຄິດເຫັນກັນມາເບິ່ງ ເພື່ອສົ່ງພະລັງເຖິງຄວາມຍຸຕິທຳເພື່ອສັງຄົມເຮົາພາຍພາກຫນ້າ

“ຂໍຄວາມເປັນທຳຈາກສັງຄົມຕໍ່ກັບບັນຫາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານ” ໃນຖານະນັກຄົ້ນຄວ້າກົດຫມາຍຄົນຫນຶ່ງ ແລະ ເຄີຍເຮັດວຽກກັບການດຳເນີນຄະດີຜ່ານມາຂ້າພະເຈົ້າເບິ່ງກໍ່ຮູ້ໄດ້ເລີຍວ່າພະນັກງານກຳລັງເຈດຕະນາທ່ວງດຶງເວລາແທ້ໆ ອິງຕາມກົດຫມາຍແລ້ວຂັ້ນຕອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານມີພຽງແຕ່ 4 ຂັ້ນຕອນ:
– ຄົ້ນຄວ້າຄຳຕັດສິນ ແລະ ນິຕິກຳອຶ່ນ;
– ຮຽກຄູ່ຄວາມເຂົ້າມາຮັບຊາບ;
– ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານຕົວຈິງ;
– ສີ້ນສຸດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ຊຶ່ງນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າທີ່ພະນັກງານອ້າງຂັ້ນເທິງຂອງຜູ້ກ່ຽວນັ້ນແມ່ນບໍ່ສອດຄ່ອງແລະບໍ່ຖືກຕ້ອງເປັນພຽງຄຳແກ້ຫນ້າຂອງຜູ້ກ່ຽວ. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານນັ້ນພະນັກງານມີສິດ ແລະ ຫນ້າທີ່ໃນການກວດກາຊັບ, ຂື້ນບັນຊີຊັບສິນ, ອອກຄຳສັ່ງອາຍັດຊັບ ຫລື ຍຶດຊັບຂອງຈຳເລີຍ ແລະ ຕ້ອງນຳເງິນມາໃຫ້ໂຈດຕາມກຳນົດເວລາ. ສຳລັບກຳນົດເວລາ: ພະນັກງານຕ້ອງຮຽກຄູ່ເຂົ້າມາຮັບຊາບພາຍໃນ 10 ວັນຫລັງຈາກໄດ້ຮັບຄຳຕັດສິນ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາຍໃນ 60 ວັນ (ການຈັດຕັ້ງອາດຊັກຊ້າໃນກໍລະນີຝ່າຍຈຳເລີຍບໍ່ມີຊັບສິນໃດໆ)

ສຳລັບເຫດການນີ້ ການຊັກຊ້າ ຫລື ການທ່ວງດຶງຂອງພະນັກງານແບບນີ້ຖືເປັນການເຈດຕະນາທ່ວງດຶງເວລາແທ້ໆ ເພາະທັງໆທີ່ຝ່າຍຈຳເລີຍກໍຍັງມິຊັບຫລາຍຢູ່ແຕ່ພະນັກງານກໍບໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານໃຫ້ແກ່ໂຈດ. ອ້າງອິງ: ມ. 25,26,27,28 ກ. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານ.